Opći uvjeti

1. OPĆI UVJETI PUTOVANJA

Opći uvjeti su sastavni dio svih ponuda putovanja putniĉke agencije FENIX D TOURS i svakog ugovora o zakljuĉenom turistiĉkom aranžmanu,

2. PRIJAVA

Nakon prijave u agenciji ili preko našeg ovlaštenog agenta te uplate avansa za putovanje u visini 20 % od vrijednosti aranžmana Ugovor o zakljuĉenom turistiĉkom aranžmanu smatra se punovažnim.

3. PLAĆANJE ARANŽMANA

Ako drugaĉije nije definirano u ponudi, akontacija za potvrdu rezervacije iznosi 400 kn, a razlika do pune cijene plaća se ucijelosti ili u ratama najkasnije 21 dan ili prije polaska na put, te do istog roka treba predati ĉekove i kreditne kartice radi plaćanja u mjeseĉnim ratama koje dospijevaju nakon puta.

4. CIJENA ARANŽMANA

Cijena aranžmana je fiksna prema ponuđenom programu i ugovoru, osim u sluĉaju promijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je izraĉunata cijena putovanja: promijena teĉaja kune prema EUR, cijene goriva, cijene prijevoza, smještaja i sl.

5. MINIMALNI BROJ PUTNIKA

Za svako putovanje odreĊen je najmanji broj putnika na temelju kojeg je rađena kalkulacija cijene aranžmana. U sluĉaju manjeg broja putnika od kalkuliranog, FENIX D TOURS zadržava pravo promjene cijene aranžmana

6. OTKAZ PUTOVANJA POJEDINACA

Svako odustajanje mora se pismeno prijaviti agenciji. U sluĉaju odustajanja pojedinca od putovanja BEZ OBZIRA na razlog odustajanja, za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene iznosa zadržava slijedeće iznose: do 75 dana prije puta - 20 %, a najmanje 300 kn od 74 do 21 dan - 50 % od 20 do 8 dana - 75 % 0d 7 do 0 dana - 100 %

7. OTKAZ PUTOVANJA GRUPA

Pod grupom se podrazumijeva 5 ili više osoba. Svako odustajanje grupe mora se pismeno prijaviti agenciji. U sluĉaju odustajanja za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene putovanja zadržava slijedeće iznose: za odustajanje do 90 dana prije puta - 20 % za odustajanje od 89 do 60 dana prije puta - 50 % za odustajanje 59 dana do 0 dana prije puta - 100 %

8. OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA

FENIX D TOURS putnicima preporuĉuje uplatu police osiguranja od otkaza putovanja. U sluĉaju odustajanja bez uplaćenog osiguranja od otkaza putovanja, striktno se primjenjuju Ĉlanci 6 i 7.

9. PRTLJAGA

Prtljaga se prevozi na rizik putnika te je preporuĉljivo osigurati prtljagu. Organizator ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za kraĊu prtljage ili dragocijenosti u hotelu ili prijevoznom sredstvu. U sluĉaju gubitka prtljage putnik treba na licu mjesta naĉiniti zapisnik s prijevoznikom i postupiti prema ustanovljenim odredbama.

10. POČINJENE ŠTETE

Svu poĉinjenu štetu (u autobusu, smještajnom objektu i sl.) za vrijeme trajanja aranžmana namiruje putnik poĉinitelj, a na osnovu izvršenog uvida poĉinitelja i oštećenog. POLOG U HOTELIMA - ukoliko hotelijer zahtjeva polog za sluĉaj štete, isti će se sakupiti od putnika neposredno prije ulaska u hotelske sobe i pohraniti na recepciji. Polog se u cijelosti vraća ukoliko nije poĉinjena nikakva šteta.

11. OBVEZE ORGANIZATORA

Organizator će putnicima pružiti usluge predviĊene programom i ugovorom i brinut će se o pravima i interesima putnika u skladu s dobrim poslovnim obiĉajima. Organizator putovanja je odgovoran za izvršenje svih usluga dogovorenih programom i ugovorom.

12. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete predviĊene graniĉnim, carinskim, zdravstvenim i drugim pozitivnim propisima svoje zemlje i zemlje u koju putuje, pridržavati se kućnog reda u prijevoznim, ugostiteljskim i hotelskim objektima. U sluĉaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara za nastale posljedice i poĉinjenu štetu. Organizator u tom sluĉaju otklanja svaku odgovornost za poĉinjenu štetu.

13. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Putnik zdravstveno osiguran u RH ima pravo na zdravstvene usluge u zemlji i inozemstvu u opsegu i uvjetima i prema propisima zdravstvenog osiguranja. Obavještenje o svom pravu putnik mora sam pribaviti prije polaska na put. Transfer do bolnice, sve troškove lijeĉenja putnik sam podmiruje i na osnovu raĉuna podnosi zahtjev za povrat sredstava svom zdravstvenom osiguranju.

14. PAKET PUTNOG OSIGURANJA

Cijene aranžmana ne ukljuĉuju putna osiguranja. Prilikom sklapanja ugovora o putovanju svakom će putniku biti ponuđeno putno osiguranje, prema zakonu o poslovanju turistiĉkih agencija. Preporuĉujemo paket putnog osiguranja koji ukljuĉuje zdravstveno osiguranje tijekom puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog sluĉaja i osiguranje od otkaza putovanja.

15. JAMČEVINA

Jamĉevina za turistiĉke aranžmane osigurana je s osiguravajućim društvom ALLIANZ.

16. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi uvjeti putovanja vrijede za sve programe agencije FENIX D TOURS, bilo to posebno naznaĉeno na programima ili ne. Uvjeti putovanja dostupni svim putnicima i potencijalnim putnicima na svim prodajnim mjestima agencije.